Datum stránky: 31.12.2019

Místní poplatek z pobytu

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk č. 5/2019 o místních poplatcích, kterou s účinností od 01.01.2020 zavádí místní poplatek z pobytu.

Tento poplatek nahrazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. U poplatku z pobytu se nerozlišuje účel pobytu a ani účel užívání nemovitosti, ve které je pobyt uskutečňován.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt na území města Vimperk trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě Vimperk není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí.

Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, ve stejné lhůtě také ohlásí ukončení činnosti. Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Další informace k poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce zveřejněné  na stránkách města Vimperk (www.vimperk.cz).


Zdeňka Filipová

Finanční odbor

Telefon: 388 402 219

Aktuality

21.1.2020

Oznámení

Oznamujeme občanům, že dne 21.1.2020 nebude možné z technických důvodů uhradit místní poplatek za komunální odpad platební kartou.

31.12.2019

Místní poplatek z pobytu

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk č. 5/2019 o místních poplatcích, kterou s účinností od 01.01.2020 zavádí místní poplatek z pobytu.

20.12.2019

Místní poplatek ze psů – změny od 01.01.2020

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit na finančním odboru ve lhůtě do 15 dnů vznik, zánik poplatkové povinnosti a jakékoli změny v ohlášených skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, změnu adresy…). V případě, že nedojde ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

archív

Akce ve Vimperku