Místní poplatek z pobytu

Základní informace

Předmětem místního poplatku je úplatný pobyt na území města Vimperk trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která ve městě Vimperk není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále plátce),  který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Sazba poplatku činí 15 Kč. Povinnost hradit místní poplatek je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019, o místních poplatcích.

Osvobození

Od poplatku z pobytu je osvobozena:

 • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce,
 • osoba mladší 18 let,
 • osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
 • osoba, pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
 • osoba, vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
 • osoba,  pobývající  ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • příslušníci bezpečnostního sboru, vojáci v činné službě, státní zaměstnanci nebo zaměstnanci České republiky pobývající na území města Vimperk v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo města Vimperk v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15  dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Změnu údajů v ohlášení i ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku také ve lhůtě 15 dnů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Při plnění ohlašovací povinnosti při zahájení poskytování ubytování je možné využít níže uvedený formulář „Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu“. Formulář je nutné doručit na Městský úřad Vimperk, a to buď osobně na finanční odbor nebo na podatelnu úřadu, prostřednictvím pošty, nebo elektronicky. Elektronické podání lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo na adresu e‑podatelny: epodatelna@mesto.vimperk.cz. Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e‑mailovou komunikaci. Doručovaná e‑mailová zpráva musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele.

Formulář v listinné podobě je k dispozici na finančním odboru Městského úřadu Vimperk.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Poplatek spravuje Městský úřad Vimperk, finanční odbor,

Zdeňka Filipová, telefon 388 402 219, e-mail: zdenka.filipova@mesto.vimperk.cz (e‑mailová adresa slouží pouze pro běžnou komunikaci, elektronické podání je možné učinit pouze s platným zaručeným elektronickým podpisem na adrese epodatelna@mesto.vimperk.cz nebo datovou schránkou)

Úřední hodiny: Po, St: 7.30 – 11.30 12.30 - 17.00.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad totožnosti
 • Plnou moc (v případě zastoupení)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

Hlášení o ubytování

Formulář „hlášení o ubytování“ obsahuje údaje k platbě a ubytovateli je zaslán na e-mailovou adresu po splnění ohlašovací povinnosti. Vyplněný formulář  zasílá ubytovatel správci poplatku čtvrtletně, a to i v případě, že v uvedeném období nebylo žádné ubytování.

Formuláře v listinné podobě jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu Vimperk.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Ubytovatel je povinen odvést poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí. Poplatek se odvádí na účet města číslo 19-722281/0100 vedený u Komerční banky a.s., variabilní symbol pro platbu sdělí správce poplatku ubytovateli při plnění ohlašovací povinnosti. Poplatek lze uhradit i hotově na finančním odboru.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Evidenční povinnost

Plátce je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Těmito údaji jsou:

 • den počátku a den konce pobytu,
 • jméno a příjmení, datum narození a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
 • datum narození,
 • číslo a druh průkazu totožnosti,
 • výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6let ode dne provedení posledního zápisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 5/2019, o místních poplatcích

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že poplatek nebyl zaplacený včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku je možné se odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí u správce místního poplatku.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem a tento poplatek může zvýšit až na trojnásobek.

Pořádkovou pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví‑li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo nesplní ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou zákonem nebo správcem poplatku, nebo tomu, kdo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou zákonem nebo správcem poplatku. 

Nejčastější dotazy

-

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu je možné získat získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

-

Související životní situace a návody, jak je řešit a další dokumenty

-

Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

Kontaktní osoba

Zdeňka Filipová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.