Datum stránky: 20.12.2019

Místní poplatek ze psů –  změny od 01.01.2020

Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města.


Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.Držitel psa je povinen ohlásit na finančním odboru ve lhůtě do 15 dnů vznik, zánik poplatkové povinnosti a jakékoli změny v ohlášených skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, změnu adresy…). V případě, že nedojde ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.


Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, jakož i osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději do konce příslušného kalendářního roku, jinak nárok na osvobození zaniká.


Nové sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019 o místních poplatcích (www.vimperk.cz), a to takto: za prvního psa v rodinných domech 300 Kč, v ostatních domech 800 Kčv osadách 100 Kč.

 

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu je stanovena sazba za prvního psa v rodinných domech 150 Kč, v ostatních domech 200 Kč a v osadách 50 Kč.


Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku navyšuje o 50 %.


Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku a lze jej zaplatit v hotovosti na finančním odboru Městského úřadu Vimperk, bankovním převodem na účet města číslo 19‑722281/0100 – zde nezapomenout uvést variabilní symbol, popř. poštovní poukázkou.


Zdeňka Filipová

Finanční odbor

Telefon: 388 402 219

Aktuality

25.5.2020

Prominutí místního poplatku z pobytu

Městský úřad Vimperk, jako správce místního poplatku z pobytu, rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu stanoveného obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019 všem poplatníkům místního poplatku, a to za poplatkové období od 01.04.2020 do 31.12.2020.

archív

Akce ve Vimperku