Místní poplatek ze psů

Základní informace

Předmětem místního poplatku je držení psa staršího 3 měsíců. Povinnost hradit místní poplatek je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019, o místních poplatcích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která je přihlášená nebo má sídlo na území města Vimperk.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy poplatník nabyl psa staršího 3 měsíců. Ve lhůtě 15 dnů ohlásí také změny v ohlášených skutečnostech nebo zánik poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vznik poplatkové povinnosti

Ke splnění ohlašovací povinnosti se dostavte na finanční odbor Městského úřadu Vimperk.

Zde na základě Vámi poskytnutých údajů vyplníme formulář „registrace k místnímu poplatku ze psů“, stanovíme sazbu poplatku, popř. nárok na osvobození. Vytištěnou kartu podepíšete, obdržíte evidenční známku a údaje pro platbu poplatku, popř. můžete poplatek uhradit ihned na místě.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, kontaktujte správce poplatku.

Ukončení poplatkové povinnost

Poplatník je povinen ohlásit do 15 dnů ukončení poplatkové povinnosti. Ke splnění ohlašovací povinnosti se dostavte na finanční odbor Městského úřadu Vimperk, kde správce poplatku údaj zapíše do evidované karty psa, tento údaj podepíšete a pokud vznikne přeplatek, tak vyplníme žádost o vrácení přeplatku. V případě, že se nemůžete dostavit osobně, lze využít formulář

Odhlášení psa z evidence DOC / PDF

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozena:

  • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby a osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, jakož i osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoba provozující útulek pro zvířata,
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
  • osoba, která převzala psa z útulku nebo psa nalezeného městem Vimperk, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí,
  • Městská policie nebo Policie ČR.

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit při plnění ohlašovací povinnosti, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku, jinak nárok na osvobození zaniká.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Poplatek spravuje Městský úřad Vimperk, finanční odbor,

Zdeňka Filipová, telefon 388 402 219, e-mail: zdenka.filipova@mesto.vimperk.cz (e‑mailová adresa slouží pouze pro běžnou komunikaci, elektronické podání je možné učinit pouze s platným zaručeným elektronickým podpisem na adrese epodatelna@mesto.vimperk.cz nebo datovou schránkou)

Úřední hodiny: Po, St: 7.30 – 11.30 12.30 - 17.00.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • doklad totožnosti
  • očkovací průkaz psa

a dále doklady prokazující nárok na osvobození

  • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • potvrzení o zápisu lovecky upotřebitelného psa do honitby,
  • potvrzení o převzetí psa z útulku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte

Odhlášení psa z evidence DOC / PDF
Žádost o vrácení přeplatku DOC / PDF

Formuláře je nutné doručit na Městský úřad Vimperk, a to buď osobně na finanční odbor nebo na podatelnu úřadu, prostřednictvím pošty, nebo elektronicky. Elektronické podání lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo na adresu e‑podatelny: epodatelna@mesto.vimperk.cz. Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e‑mailovou komunikaci. Doručovaná e‑mailová zpráva musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele.

Formuláře lze získat také v listinné podobě na finančním odboru Městského úřadu Vimperk.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019, o místních poplatcích.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek se hradí na účet města číslo 19-722281/0100 vedený u Komerční banky a.s., variabilní symbol pro platbu sdělí správce poplatku při plnění ohlašovací povinnosti. Poplatek lze uhradit v hotovosti na finančním odboru.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 5/2019, o místních poplatcích.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že poplatek nebyl zaplacený včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku je možné se odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí u správce místního poplatku.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem a tento poplatek může zvýšit až na trojnásobek.

Pořádkovou pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví‑li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500.000 Kč může správce poplatku uložit tomu, kdo nesplní ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou zákonem nebo správcem poplatku, nebo tomu, kdo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou zákonem nebo správcem poplatku. 

Nejčastější dotazy

-

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu je možné získat  získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

-

Související životní situace a návody, jak je řešit a další dokumenty

Přeplatek

V případě, že poplatková povinnost zanikla během roku a poplatek na toto období byl již uhrazen, lze požádat o vrácení přeplatku. Přeplatek se vrací na základě žádosti poplatníka případně osoby oprávněné jednat jménem poplatníka. Přeplatek se vrátí, činí-li nejméně 100 Kč a nemá-li současně poplatník nedoplatek na jiném poplatku u téhož správce poplatku, nebo neuplatnil-li požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce daně. Činí-li daňový přeplatek méně než 100 Kč, správce poplatku jej vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti. Pokud poplatník o vrácení vratitelného přeplatku nepožádá, platí, že tento přeplatek zůstává jako platba na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován. Z moci úřední vrací správce daně vratitelný přeplatek, pokud tak stanoví zákon.

Písemnou žádost o vrácení přeplatku můžete vyplnit přímo na finančním odboru při ohlášení zániku poplatkové povinnosti, popř. lze využít  formulář

Žádost o vrácení přeplatku DOC / PDF

Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

Kontaktní osoba

Zdeňka Filipová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.