Odbor finanční MÚ Vimperk

Odbor finanční vykonává převážně samosprávní činnosti pro město Vimperk.

Odbor finanční MÚ Vimperk - poloha na mapěPracoviště finančního odboru:

Steinbrenerova 5, 385 17 Vimperk

Vchod přes hlavní budovu radnice - Steinbrenerova 6

Vedoucí odboru:

Ing. Ivana Janoudová

Telefon: 388 402 232

Mobil: 777 355 845

E-mail: Ivana.Janoudova@mesto.vimperk.cz


Náplň činnosti finančního odboru :

 • tvorba ročních rozpočtů včetně sledování plnění rozpočtu, provádění rozpočtových změn,
 • zpracování závěrečného účtu města,
 • vedení účetnictví města,
 • zpracování mzdové agendy města,
 • fakturace,
 • evidence závazků města, jejich úhrady,
 • správa místních poplatků,
 • evidence pohledávek, spolupráce s právním zástupcem města při jejich vymáhání,
 • zpracování statistických výkazů,
 • hlavní pokladna. 

Odvolacím orgánem je Ekonomický odbor Jihočeského kraje.

Pracovníci

V současné době pracuje na odboru celkem osm zaměstnanců. Následuje stručná charakteristika jejich pracovních činností.

Ing. Ivana Janoudová - vedoucí odboru

 • řídí činnost celého odboru ve vztahu k veřejnosti, radě města a zastupitelstvu města
 • zpracovává podklady pro roční rozpočet města
 • zpracovává změny rozpočtu v průběhu roku
 • sleduje plnění rozpočtu výdajů podle jednotlivých příkazců, kontroluje používání rozpočtové skladby
 • zpracovává závěrečný účet města
 • kontroluje a sumarizuje výkazy příspěvkových organizací zřízených městem
 • eviduje a provádí úhrady dlouhodobých závazků města

Zdeňka Filipová

 • zastupuje vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti a zabezpečuje chod odboru
 • evidence a vymáhání pokut uložených Městskou Policií
 • spravuje místní poplatek ze psů včetně výběru hotovostních plateb
 • spravuje místní poplatek z pobytu
 • eviduje úhrady správních poplatků za stavební povolení podle rozhodnutí odboru výstavby a odboru životního prostředí
 • eviduje úhrady pronájmů majetku města
 • zajišťuje vedení podacího deníku odboru a poštovní službu odboru

Jaroslava Fuchsová

 • provádí kontrolu došlých faktur, připravuje předpis faktur pro účetnictví
 • vede knihu vystavených faktur, provádí fakturaci hlavní i hospodářské činnosti města
 • zpracovává evidenci zdanitelných plnění na vstupu i na výstupu a sestavuje přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení za město
 • hlavní pokladna

Hana Janoudová

 • zpracovává mzdovou agendu města
 • měsíčně zpracovává tabulky plnění rozpočtu, kontroluje používání rozpočtové skladby
 • sleduje a eviduje pořízení investic a jejich zařazení do užívání
 • zpracovává statistické výkazy

Helena Smíšková

 • vede účetnictví města, provádí průběžnou kontrolu jednotlivých účtů
 • zpracovává měsíční uzávěrky a odesílá výkazy
 • zpracovává roční účetní závěrku

Zdeňka Navrátilová

 • vede knihu došlých faktur
 • provádí úhrady faktur
 • provádí kontrolu prodeje zboží a poskytování služeb na TIS
 • připravuje podklady pro účtování
 • připravuje podklady pro fakturaci
 • zastupuje hlavní pokladnu

Anna Filipová

 • eviduje pokuty ze všech odborů a provádí vymáhání nedoplatků
 • eviduje prodeje nemovitostí a provádí vymáhání nedoplatků
 • eviduje úhrady poplatku z tomboly, z veřejného prostranství, ze vstupného vč. vymáhání
 • eviduje nahodilé příjmy
 • eviduje odvody přijatých hotovostních plateb z odboru vnitřních věcí, z odboru dopravy a silničního hospodářství, z odboru obecního živnostenského úřadu, z kanceláře starostky, z odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • eviduje úhrady za pronájem hrobových míst a provádí vymáhání nedoplatků
 • eviduje úhrady za svoz a odstraňování odpadu podnikatelů a provádí vymáhání nedoplatků, eviduje úhrady za pronájem kontejnerů na komunální odpad od rekreantů

Jitka Bošková

 • spravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně výběru hotovostních plateb
 • vybírá platby nájemného za kontejnery na komunální odpad od rekreantů v hotovosti

Legislativa

 • Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 565/2009 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
 • Vyhláška MF a MMR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce vplatném znění a sním související předpisy
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazné vyhlášky města Vimperk

Jak si vyřídit