Poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí

a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou podle zákona o místních poplatcích povinny oznámit správci jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,

c) cizinci s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů a cizinci  pobývající na území města přechodně po dobu delší než 3 měsíce

Sazba poplatku je 492 Kč, poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku na daný rok, popř. do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnost. V případě odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 31. srpna každého kalendářního roku, pokud činí částka společně odváděného poplatku 2.460 Kč a více.

Od poplatku jsou osvobozeni:

 a)     poplatníci, kteří se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu delší než  ½  kalendářního roku z důvodu

-          pobytu v zahraničí

-          pobytu v ústavech sociální péče

-          pobytu v LDN

-          pobytu ve vazbě či výkonu trestu

b)    majitelé objektů pro individuální rekreaci, kteří mají trvalý pobyt na území města Vimperk

Úleva ve výši 353 Kč se poskytuje poplatníkům:

a)     s trvalým pobytem Michlova Huť čp. 20, čp. 22, čp. 23,  Výškovice čp. 14, čp. 15,  čp. 18,  Hrabice čp. 40, Bořanovice čp. 1, čp. 20, čp. 24, čp. 25, Vimperk-Husova čp. 190 a 1.máje čp. 147, Větrná čp. 120, Větrná čp. 131

b)     s prokázaným pobytem po dobu delší než  ½  kalendářního roku v ubytovacích zařízeních na území města Vimperk, kde likvidaci odpadů zajišťuje provozovatel zařízení.

 Úleva ve výši 246 Kč se poskytuje poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo nemovitost v k. ú. Pravětín.

Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu.

 V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Poplatník, který uhradil více než byla jeho poplatková povinnost může o  vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč zažádat písemně u správce poplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Přeplatek bude vrácen na účet poplatníka či na adresu jeho trvalého pobytu. V žádosti je třeba uvést identifikační údaje poplatníka (jméno, datum narození a adresu) a způsob vrácení (na adresu nebo na účet)

Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č. 19-722281/0100 nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol - desetimístné číslo sloužící k identifikaci poplatníka, které je pro poplatníka neměnné a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně identifikovat. Pokud jej neznáte z předchozích let, kontaktujte mě  na adrese jitka.boskova@mesto.vimperk.cz nebo telefonicky na čísle 388 402 237.

Související předpisy:

Obecně závazná vyhláška města Vimperk

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Formuláře ke stažení:

Žádost o vrácení přeplatku DOC / PDF