Poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí

a) fyzické osoby přihlášené v obci

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,

Sazba poplatku je 636 Kč, poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku na daný rok, popř. do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnost. V případě odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 31. srpna každého kalendářního roku, pokud činí částka společně odváděného poplatku 2 544 Kč a více.

Osvobození

 Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je umístěna

-       do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

-       do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého

-       v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku je dále osvobozen z důvodu, že nepobývá na území města Vimperk a neprodukuje odpad, poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky

-       který se prokazatelně zdržuje nepřetržitě po dobu delší než 6 kalendářních měsíců mimo území České republiky

-       po dobu výkonu vazby a nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Úleva ve výši 389 Kč se poskytuje:

-       poplatníkovi podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky, který má přihlášen pobyt nebo vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, na adrese Michlova Huť čp. 20, čp. 22 a čp. 23, Výškovice čp. 14, čp. 15 a čp. 18, Vnarovy čp. 10, Hrabice čp. 40, Bořanovice čp. 1, čp. 20, čp. 24, čp. 25, čp. 26 a če. 101, Vimperk − Husova čp. 190 a 1. máje čp. 147, a to z důvodu nedostupnosti svozové techniky

-       poplatníkovi podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který prokáže pobyt po dobu delší než 6 kalendářních měsíců v ubytovacích zařízeních na území města Vimperk, kde likvidaci odpadů zajišťuje provozovatel zařízení.

Úleva ve výši 318 Kč se poskytuje poplatníkovi podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky, který v katastrálním území Pravětín má přihlášen pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to z důvodu provozu skládky komunálního odpadu v tomto katastrálním území.

Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu.

 V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Poplatník, který uhradil více než byla jeho poplatková povinnost může o  vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč zažádat písemně u správce poplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Přeplatek bude vrácen na účet poplatníka či na adresu jeho trvalého pobytu. V žádosti je třeba uvést identifikační údaje poplatníka (jméno, datum narození a adresu) a způsob vrácení (na adresu nebo na účet)

Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č. 19-722281/0100 nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol - desetimístné číslo sloužící k identifikaci poplatníka, které je pro poplatníka neměnné a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně identifikovat. Pokud jej neznáte z předchozích let, kontaktujte mě  na adrese jitka.boskova@mesto.vimperk.cz nebo telefonicky na čísle 388 402 237.

Související předpisy:

Obecně závazná vyhláška města Vimperk

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů


Formuláře ke stažení:

Žádost o vrácení přeplatku DOC / PDF